กิจกรรมผู้บังคับบัญชา


 


 

 

หนังสือครบรอบ ๖๙ ปี

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันคล้ายสถาปนา

กองอาสารักษาดินแดน

 

ข่าวเด่น ภารกิจ อส.


 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

VOLUNTEER DEFENSE CORPS HEADQUARTERS

1277/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-278-1008

Email : vdch2564@gmail.com