ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน


 

เรื่องผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566                                   file/file-2-8-2024-11-11-38-AM.pdf

เรื่องผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2566                            file/file-2-8-2024-11-15-36-AM.pdf 

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน file/file-6-19-2024-1-53-53-PM.pdf

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (หญิง)         file/file-6-20-2024-4-23-34-PM.pdf

 

 

 

 

กิจกรรมผู้บังคับบัญชา


 


 

 

วารสาร อส. ฉบับพิเศษ 

ครบรอบ ๗๐ ปี

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันคล้ายสถาปนา

กองอาสารักษาดินแดน

 

 

 

ข่าวเด่น ภารกิจ อส.


 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

VOLUNTEER DEFENSE CORPS HEADQUARTERS

1277/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-278-1008

Email : vdch2564@gmail.com